ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

РИОСВ:
Област:
Община:
Населено място:
Операция с отпадъци:
Код на отпадък:
Текст за търсене: (търсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието)


ПАПИР БГ ООД
Разрешение № 09-ДО-00000291-04 от 12.03.2013 г.
БУЛСТАT 112547003
гр. Пловдив, ???. Пловдив
ул."Брезовско шосе" 176
Директор: РОСИЦА КОНСТАНТИНОВА ИЛКОВА
 • Площадка № 1 /9000056/
  гр. Пловдив, ???. Пловдив
  Адрес: Пловдив, Брезовско шосе, 176
  Телефон: 032946328
  Лице за контакт: Алдин Ясенов
  • Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 02 01 10 - Метални отпадъци
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 07 03 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 13* - Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 15* - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 16 - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 17* - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 19* - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 20 - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 01 21* - Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 03 14* - Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 03 16* - Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 08 04 11* - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 02 - Прах и частици от черни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 04 - Прах и частици от цветни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 12 01 20* - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 13 01 13* - Други хидравлични масла
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 04 - Метални опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 06 - Смесени опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 09 - Текстилни опаковки
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 07* - Маслени филтри
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 08* - Компоненти, съдържащи живак
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 09* - Компоненти, съдържащи PCBs
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 13* - Спирачни течности
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 17 - Черни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 18 - Цветни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 19 - Пластмаси
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 20 - Стъкло
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 21* - Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 11* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 12* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 16 06 05 - Други батерии и акумулатори
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 02 02 - Стъкло
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 02 03 - Пластмаса
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 01 - Мед, бронз, месинг
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 02 - Алуминий
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 03 - Олово
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 04 - Цинк
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 05 - Желязо и стомана
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 06 - Калай
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 07 - Смеси от метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 08 09 - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 01 - Хартия и картон
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 02 - Черни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 03 - Цветни метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 05 - Стъкло
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 08 - Текстилни материали
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 11 - Текстилни материали
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 13* - Разтворители
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 14* - Киселини
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 15* - Основи
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 17* - Фотографски химични вещества и препарати
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 40 - Метали
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр.Пловдив, ул."Владая" 7
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" 147 скл.база на РВК "Тракия "
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - гр.Пловдив, ул."Младост" 3
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 5 - гр.Пловдив, ул."Калиакра" 2
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 • ПАПИР БГ ООД
  Разрешение № 09-РД-00000286-01 от 15.04.2014 г.
  БУЛСТАT 112547003
  гр. Пловдив, ???. Пловдив
  Директор: РОСИЦА КОНСТАНТИНОВА ИЛКОВА
  Телефон: 0888644562
 • Площадка № 1 - гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе", № 176
  • Код 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
   • Т - Транспортиране
  • Код 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
   • Т - Транспортиране
  • Код 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
   • Т - Транспортиране
  • Код 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
   • Т - Транспортиране
  • Код 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 13* - Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 15* - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 16 - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 17* - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 19* - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 20 - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 01 21* - Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 08 - Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 12* - Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 13 - Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 14* - Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 16* - Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 08 04 11* - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 02* - Разтвори от офсетов проявител на водна основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 04* - Фиксиращи разтвори
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
   • Т - Транспортиране
  • Код 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 06* - Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 07* - Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 10* - Синтетични машинни масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 20* - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 12 01 21 - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 01 13* - Други хидравлични масла
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
   • Т - Транспортиране
  • Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 04 - Метални опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 06 - Смесени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 09 - Текстилни опаковки
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 07* - Маслени филтри
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 13* - Спирачни течности
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 19 - Пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 20 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 21* - Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
   • Т - Транспортиране
  • Код 16 06 05 - Други батерии и акумулатори
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 01 - Бетон
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 02 - Тухли
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 06* - Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 02 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 17 02 03 - Пластмаса
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 08 09 - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 01 - Хартия и картон
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 05 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 08 - Текстилни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 10 - Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 01 - Хартия и картон
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 02 - Стъкло
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 11 - Текстилни материали
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 13* - Разтворители
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 17* - Фотографски химични вещества и препарати
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 19* - Пестициди
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 27* - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 39 - Пластмаси
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци
   • Т - Транспортиране
  • Код 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде
   • Т - Транспортиране • Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01